Algemene Leden Vergadering 25 juni

17 Juni 2012
Beste Reflexiaan,

De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op maandag 25 juni in ons clubhuis, aanvang 20.00 uur.
Er zullen papieren versies van de ALV Netpost op de vergadering beschikbaar zijn.

Agenda:

1) Opening
2) Jeugdtafeltennis
3) ingekomen stukken
4) Goedkeuring notulen ALV 15 juni 2011
5) Jaarverslagen secretaris, wedstrijdsecretaris en jeugdleider
6) Rekening en verantwoording over het verenigingsjaar 2011/2012 door de penningmeester, tevens verslag kascommissie
7) Benoeming kascommissie 2012/2013
8) Bestuursverkiezing
9) Begroting seizoen 2012/2013
10) Vaststelling contributie 2012/2013
11) Zaal, materiaal
12) Viering 60-jarig jubileum
13) Lopende zaken seizoen 2012/2013
14) Rondvraag

Tot op de vergadering,

Sjaak van der Kamp

Clubblad

Clubblad

Route

Route